Espai Jove Virtual Ca n'Arús
Espai Jove Virtual Ca n'Arús


Normes Espai Jove Ca n'Arús

CATALÀ

Sobre l'ús dels espais
- Un cop finalitzada l'activitat deixeu l’espai recollit.
-Els despatxos. són àrees restringides, només es pot entrar amb l'acompanyament o el permís de les tècniques
- L'accés a les sales destinades a magatzem, neteja, calderes, etc. esta restringit a tota persona aliena a l'organització.


Sobre l'ús del material
- Per l'ús de les consoles només és permès reservar 1 hora per consola a la semana i per persona.
-Les pales de ping-pong i els jocs de taula es poden agafar de l'armari de jocs, important després deixar-les al mateix lloc.
- Cal mantenir en correcte estat el mobiliari, les instal·lacions i els materials de l'Espai Jove, no és permès el mal ús d'aquests.Sobre el consum a l'espai
- No es pot entrar ni consumir menjar de l'exterior.
-Està totalment prohibit fumar, vapejar o consumir alcohol, així com qualsevol substància psicotròpica, en tot l'Espai Jove.


Sobre el comportament
- No són admeses les faltes de respecte ni els comportaments inadequats entre els usuaris i/o cap a les tècniques.
- S'ha de respectar la programació d'activitats i tallers fixats per l'equip tècnic de l'Espai Jove.
- Respecteu les activitats que s'estan realitzant als altres espais de l'equipament.
-L’incompliment de qualsevol de les normes esmentades anteriorment comportarà una respectiva sanció. Aquesta sanció serà pactada entre la persona/grup de persones i l'equip tècnic de l'Espai Jove Ca n'Arús.
- El desconeixement de les normes no impedeix el seu compliment ni s'està absolt de les respectives sancions.
Per a qualsevol incidència contacteu amb les dinamitzadores de l'Espai Jove.

Normes Espai Jove Ca n'Arús


CASTELLANO

Sobre el uso de los espacios
- Una vez finalizada la actividad debéis dejar el espacio recogido.
-Los despachos. son áreas restringidas, solo se puede entrar con el acompañamiento o el permiso de las técnicas y técnicos.
-El acceso a las salas destinadas a almacén, limpieza, calderas, etc. Está restringido a toda persona ajena a la organización.


Sobre el uso del material
- Para el uso de las consolas solo está permitido reservar 1 hora por consola a la semana y por persona.
-Las palas de ping-pong y los juegos de mesa se recoger del armario de juegos, importante dejarlas en el mismo lugar.
- Hay que mantener en correcto estado el mobiliario, las instalaciones y los materiales del Espai Jove, no está permitido el mal uso de estos.


Sobre el consumo en el espacio
- No se puede entrar ni consumir comida del exterior.
-Está totalmente prohibido fumar, vapear o consumir alcohol, así como cualquier sustancia psicotrópica, en todo el Espai Jove.

Sobre el comportamiento
- No son admitidas las faltas de respeto ni los comportamientos inadecuados entre los usuarios y/o hacia las técnicas y técnicos.
- Se tiene que respetar la programación de actividades y talleres fijados por el equipo técnico del Espai Jove.
-Tenéis que respetar las actividades que se están realizando en los otros espacios del equipamiento.
-El incumplimiento de cualquiera de las normas mencionadas anteriormente comportará una respectiva sanción. Esta sanción será pactada entre la persona/grupo de personas y el equipo técnico del Espai Jove Ca n’Arús.
- El desconocimiento de las normas no impide su cumplimiento ni se está absuelto de las respectivas sanciones.
Para cualquier incidencia contacta con las dinamizadoras del Espai Jove.